11 DE JULIOL A LES 20:00 HORES SALÓ DE PLENS DEL CASTELL

Punts ordre del dia:

1.-Règim jurídic: aprovació acta de la sessió anterior.

2.-Urbanisme: Expedient relatiu a la cessió de la condició d’agent urbanitzador dels terrenys compresos en la Unitat d’Execució de sòl urbà La Jonquera Sud del Pla General de Bétera.

3.-Urbanisme: Expedient relatiu a la correcció d’errades del Projecte de Reparcel·lació del Sector de sòl urbanitzable R-21 del Pla General de Bétera.

4.-Urbanisme: Expedient relatiu al Projecte de Reparcel·lació, Plica Refosa i retaxació de càrregues de la unitat d’execució Lloma del Mas Redelimitada restant i modificació del Pla de Reforma Interior de la unitat d’execució Lloma del Mas redelimitada restant del Pla General de Bétera.

5.-Intervenció: Expedient relatiu a dació compte d’informe de la Intervenció i la Tresoreria Municipals en compliment de la Llei 15/2010 de 5 de juliol de modificació de la llei 3/2004 de 29 de desembre per la qual s’estableixen mesures per a la lluita contra la morositat en les operacions comercials.

6.- Intervenció: Expedient 09/2011 d’aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit.

7.- Intervenció: Expedient 13/2011 de modificació de crèdit.

8.- Intervenció: Expedient d’aprovació de la modificació de l’article 20 de les Bases d’Execució del Pressupost.

9.- Intervenció: Expedient de modificació de crèdit nº 12/2011: suplement de crèdit i crèdits extraordinaris finançats amb baixes per anul·lació.

10.-Personal: Expedient de fixació del calendari laboral per a l’exercici 2012.

11.-Personal: Expedient 2/2010 sobre concesió subvencions sanitàries a treballadors/es de l’Ajuntament.

12.-Educació: Expedient relatiu a ratificació pel Ple del decret de l’Alcaldia-Presidència de 31/05/2011, sobre aprovació del conveni entre la Conselleria d’Educació i este Ajuntament per a la nova autorització de l’escola infantil de primer cicle denominada Josefa Guardiola de titularitat municipal.