Dilluns 3 d’octubre a les 19:00 hores al Saló de plens del Castell

Ordre del dia:

1.Règim jurídic: Aprovació, si escau dels esborranys de les actes de les sessions anteriors.

2.Règim jurídic: Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.

3.Règim jurídic: Control i fiscalització de les resolucions d’Alcaldia.

4.Règim jurídic: Sessions de la Junta de Govern local.

5.Règim interior: Expedient sobre atorgament de nom a les vies públiques del municipi.

6.Patrimoni: Rectificació d’errada material detectada en l’acord plenari de l’1 de juny de 2009 sobre enajenació del tram de camí públic CM MAS QUIQUET, localitzat a la parcel·la 9004 del polígon 57 mitjançant permuta amb terreny privat.

7.Urbanisme: Expedient relatiu a cessió d’instal·lacions elèctriques de la UE en sòl urbà Montesano de Bétera a favor d’Iberdrola Distribución Eléctrica SA.

8.Urbanisme: Expedient relatiu a aprovació del modificat de l’estudi de detall corresponent a l’àmbit de les parcel·les 8A i 9 de Mas Camarena del PG de Bétera.

9.Hisenda: Expedient 10/2011 d’aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit.

10.Hisenda: Expedient de modificació de crèdits nº 19/2011 sobre aprovació de la desafectació d’ingressos prodecents del PMS i prèstec 2007 per a reversió al projecte genèric del PMS i afectació a altres projectes de despesa mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit a finançar per baixes per anul·lació.

11.Hisenda: Expedient sobre resolució recirs de reposició interposat per la Comunitat de Propietaris Vall de Flors II contra acord plenari de 5/5/2011.

12.Hisenda: Expedient de modificació de l’ordenança fiscal nº 11 reguladora de la taxa d’utilització privativa i aprofitament dels béns de domini públic local per ocupació amb taules, cadires i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa.

13.Hisenda: Dació comptede l’Alcaldia Presidència de la liquidació del Pressupost del 2010.

14.Hisenda: Expedient relatiu a sol·licitud d’adhesió a la Línea ICO Entidades Locales 2011 per a la cancel·lació dels deutes pendents amb empreses i autònoms, en particular PYMES.

15.Hisenda: Expedient sobre aprovació de canvi d’afectació del prèstex d’inversions 2010 mitjançant modificació de crèdit nº 20/2011 sota la modalitat de crèdit extraordinari a finançar amb baixes per anul·lació.

16.Hisenda: Expedient sobre bestreta de caixa nº 1/2011: fase de justificació.

17.Règim jurídic: Suggeriments i preguntes.