Dilluns 6 de febrer a les 19:00 hores al Saló de plens del Castell

Punts ordre del dia:

1.-Règim jurídic: aprovació, si escau dels esborranys de les actes de les sessions anteriors nº 14 a nº 18.

2.-Règim jurídic: presa de possessió de Na Victoria Cremades Salavert com a regidora del Grup Municipal UPIB.

3.-Règim jurídic: correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.

4.-Règim jurídic: control i fiscalització de les resolucions d’Alcaldia.

5.-Règim jurídic: sessions de Junta de Govern local de la nº 34 a nº 40 i la nº1 i nº 2.

6.-Medi Ambient: expedient relatiu a dació compte al Ple del Decret de l’Alcaldia de 21/12/2011 sobre l’ampliació del contracte de gestió per a la conservació de les zones verdes d’equipament públic a la urbanització Mas Camarena de Bétera i el decret de 28/12/2011 de rectificació d’errades del decret anterior.

7.-Educació: expedient de nomenament de regidor delegat com a membre del Consell Escolar Municipal.

8.-Patrimoni: expedient de cesió d’ús de local a la Falla Carraixet de Bétera.

9.-Hisenda: donar compte al Ple de resolució del Secretari Autonòmic d’Hisenda i Pressupost en relació a l’expedient de préstec per a sanejar parcialment el remanent de tresoreria per a despeses generals.

10.-Hisenda: expedient d’aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit nº1/2012.

11.-Urbanisme: expedient d’aprovació d’estudi de detall promogut per la mercantil Inmobiliaria Campoval SL respecte de les parcel·les 21-1 i 21-2 del projecte de reparcel·lació del PRI Torre en Conill de Bétera.

12.-Urbanisme: expedient relatiu a aprovació i adjudicació del PAI per al desenvolupament del Sector de Sòl Urbanitzable Industrial I-2 del PG de Bétera.

13.-Urbanisme: expedient de cesió a Iberdrola Distribución Eléctrica SAU d’ús de sòl i de les instal·lacions elèctriques de la Unitat d’Execució comprensiva de les illes de cases CJ-092, CJ-093, CJ-094 i CJ-095 redelimitada en l’àmbit de la Unitat d’Execució en sòl urbà Clotxa del Sec Sud del PG de Bétera.

14.-Règim Jurídic: precs i preguntes.