Els treballadors per compte d’altre que en les eleccions municipals i autonòmiques de diumenge 24 de maig no disfruten del descans setmanal, i hagen sigut nomenats presidents o vocals de les meses electorals, així com els que acrediten la condició d’interventors, tenen dret a un permís retribuït durant el dia de la votació
i de cinc hores en la jornada immediatament posterior.

Més informació en este Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.