Compromís per Bétera ha presentat diverses al·legacions a l’ordenança d’instalacions i ocupació de la via pública que han sigut acceptades, pràcticament en la seua totalitat. Cal destacar, a més, que ha sigut l’únic grup polític que presentà al·legacions al text provisional, i que aquestes han fet que l’ordenança estiga més acostada a les necessitats tant dels hostalers que instal·len terrasses com dels vianants i la ciutadania en general.

El passat 24 d’abril, es publicà en el Butlletí oficial de la Província l’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora d’activitats, instal·lacions i ocupació de la via pública de l’Ajuntament de Bétera. Esta publicació donava un mes als interessats per a presentar al·legacions que pogueren millorar o proposar rectificacions en el text de l’ordenança.

De totes les al·legacions presentades i admeses, cal remarcar la que fa referència a l’art. 49.7 en relación con la Disposición transitoria. Així el text inicial establia que “Los titulares de aquellos establecimientos de hostelería que dispongan de sombrillas, toldos y otros elementos auxiliares, dispondrán de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ordenanza para regularizar su situación. En caso de no hacerlo se iniciará el correspondiente procedimiento sancionador de conformidad con lo estipulado en la presente Ordenanza“, per la qual cosa el Compromís per Bétera, conscients de l’actual situació de crisi econòmica, considerà que podia perjudicar els hostalers que hagueren canviat el mobiliari de les seues terrasses abans de l’entrada en vigor de l’ordenança, ja que, d’acord amb el text, estarien obligats a adequar-lo en tan sols tres mesos, sent una despesa extra.

Compromís proposà una bonificació en la taxa de la llicència i, finalment, l’equip de govern ha acordat donar un termini de quatre anys, i no de tres mesos, per a adequar les terrasses a l’ordenança.

Pel que fa als vianants, el text inicial no els havia tingut en compte. Compromís per Bétera proposà que poguera limitar-se la col·locació de terrasses si no queda garantit el pas de vianants, atorgant-se prioritat a estos. Esta al·legació ha sigut també acceptada, per la qual cosa es podrà limitar la col·locació de terrasses si no queda garantida la fluïdesa de pas de vianants.

Amb estes aportacions pensem que l’actual text de l’ordenança, que s’aprovà definitivament en el ple del 7 de juliol, ha millorat substancialment i està més acostat a les necessitats tant dels hostalers com de la ciutadania en general, a més, es concilien els interessos dels dos grups.