Així de contundent fou la intervenció d’Enric Álvarez al ple on s’aprovaven provisionalment
els pressuposts municipals per al 2023.
Álvarez centrà la seua intervenció en diversos punts. En primer lloc, que l’equip de govern
ha presentat un pressuposts a la baixa, és a dir, “que són conscients que els crèdits que
s’han previst al document no seran suficients per assumir les necessitats reals”. Per tal de
pal·liar-ho, a continuació s’augmentaran les partides amb els recursos procedents del
romanent de tresoreria que és un recurs extraordinari i que hauria d’utilitzar-se per a
realitzar inversions que reduïsquen la despesa de l’Ajuntament, cosa que proposa
Compromís.
El segon punt en què se centrà Álvarez fou precisament en aprofitar la cojuntura
econòmica favorable actual per a què l’equip de govern haguera decidit gastar els
milions del romanent de tresoreria (ara mateix sense cap tipus de limitació per a gastar
gràcies a la suspensió de les regles fiscals) en reduir la despesa municipal. Així
proposà exemples molt aclaridors i, sobretot de sentit comú, com: la instal·lació de
plaques fotovoltaiques en edficis municipals per tal de reduir la despesa en electricitat. La
substitució de jardins actuals que tenen un cost altíssim de manteniment, per jardins
mediterranis, econòmicament més barats de mantindre. Un altre exemple, la substitució
completa de l’enllumenat públic a leds, que també incidiria de manera positiva en la
despesa energètica pública.
El regidor de Compromís no només destacà estos punts, també evidencià el model de
gestió desastrós de la coalició a l’Ajuntament amb la inversió de quasi 3 milions d’euros
en la construcció del Centre Cívic, sense tenir un informe previ en què es determine
quin serà el cost de manteniment anual de l’edifici per a tots els beterans i
beteranes. O la reparació de les voreres de Torre en Conill fetes amb un material que te
un cost alt de manteniment, enlloc d’utilitzar taulell de formigó que tot i tindre una inversió
inicial superior, té major durabilitat i el cost de manteniment és molt inferior.
Per últim i no menys important, Enric Álvarez indicà que és a l’informe d’Intervenció on
s’aclarix com està gestionant la dreta els recursos de la ciutadania i el risc en què es
posen les arques municipals. “El pressupost de 2023 podrà tindre dificultats per a donar
cobertura a estes desviacions” i el més destacat de tot el que s’afirma a este informe: “es
fa necessari planificar exhaustivament la minoració de les despeses corrents,
sobretot aquelles que són prescindibles, per a evitar que en el futur puguen sorgir
desajustaments pressupostaris. De tal manera que la minoració de la despesa
prescindible permetrà finançar inversions amb fons propis”.