Ple ordinari agost
Dilluns 1 d’agost a les 20:00 hores al Saló de plens del Castell se celebrarà el ple ordinari d’este mes.

Els punts de l’ordre del dia són:

1.Règim jurídic: correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.

2.Règim jurídic: control i fiscalització de les resolucions d’Alcaldia.

3.Règim jurídic: sessions de la Junta de Govern Local de la nº 9 data 14/03/11 a la nº 23 data 18/07/2011.

4.Interior: dació compte al Ple de la resolució d’Alcaldia del nomenament dels Presidents de les Comissions Informatives.

5.Interior: dació compte al ple de la resolució d’Alcaldia de delegació de competències de la mateixa en diferents membres del Govern.

6.Interior: Expedient sobre nomenament dels representats de la Corporació a la Xarxa de Municipis Valencians Cap a la Sostenibilitat.

7.Educació: Expedient relatiu a la ratificació pel Ple del decret d’Alcaldia-Presidència de 2/5/32011 sobre aprovació del conveni entre la Conselleria d’Educació i este Ajuntament per a la nova autorització de l’escola infantil de primer cicle denominada Josefa Guardiola de titularitat municipal.

8.Hisenda: expedient 09/2011 d’aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit.

9.Hisenda: expedient relatiu a dació compte al Ple de l’informe 03/2011 de la Intervenció i Tresoreria municipals, en compliment de la llei 15/2011 de 5 de juliol de modificació de la llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

10.Urbanisme: expedient relatiu a resolució de recursos de reposició contra l’acord plenari de 5 de maig de 2011, d’aprovació de la retaxació de càrregues del PAI de la unitat d’execució CJ-153.

11.Urbanisme: expedient sobre aprovació de la Ordenança Reguladora de la Declaració Responsable per a l’execució d’obres menors: aprovació inicial i sometiment a informació pública.

12. Règim jurídic: precs i preguntes.