dilluns 7 de novembre a les 19:00 hores al Saló de Plens del Castell

Punts ordre del dia:

1.Règim jurídic: correspondència oficial, assumpte i disposicions de caràcter general.

2.Règim jurídic: control i fiscalització de ls resolucions d’Alcaldia.

3.Règim jurídic: sessions de Junta de Govern local de la nº 31 a la nº 33.

4.Hisenda: expedient d’aprovació de la modificació de crèdit nº 26/2011 mitjançant transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries de diferents àrees de gasto que afecten a crèdits de personal.

5.Hisenda: expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit nº 11/2011.

6.Hisenda: expedient de modificació de crèdit nº 25/2011 sobre aprovació de canvi d’afectació de projectes de gastos finançats amb prèstec d’inversions 2010, mitjançant modificació de crèdit de suplement de crèdit.

7.Urbanisme: aprovació de l’expedient de quotes d’urbanització del Projecte de reparcel·lació, retaxació de càrregues, plica adaptada a l’acord plenari i modificació del PRI de la UE Lloma del Mas redelimitada restant del sòl urbà del PG de Bétera.

8.Urbanisme: expedient de resolució de recursos de reposició interposats contra l’acord plenari de 11/07/2011 d’aprovació del Projecte de reparcel·lació, retaxació de càrregues, plica adaptada a l’acord plenari i modificació del PRI de la UE Lloma del Mas redelimitada restant del sòl urbà del PG de Bétera.

9.Urbanisme: expedient relatiu a cessió a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SA dels centres de transformació dels sectors R-8 i R-9 del PG de Bétera.

10.Urbanisme: expedient relatiu a sometiment a informació pública de l’Estudi de Detall de les parcel·les 21-1 i 21-2 del Projecte de Reparcel·lació del PRI Torre en Conill de Bétera, promogut per la mercantil INMOBILIARIA CAMPOVAL SL.

11.Règim jurídic: Suggeriments i preguntes.