DILLUNS 5 DE MARÇ A LES 19:00 HORES
AL SALÓ DE PLENS DEL CASTELL
Punts ordre del dia:
1.Règim jurídic: Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior nº 1 de 06/02/12
2.Règim jurídic: Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.
3.Règim jurídicControl i fiscalització de les resolucions d’Alcaldia des de la nº 1 fins la nº 394.
4.Règim jurídic: Sessions de la Junta de Govern local de la nº 3 a la nº 6.
5.Règim jurídic: Donar compte al Ple del Decret de l’Alcaldia-Presidència de 28/02/2012 relatiu al nomenament de Presidència Suplent de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i Especial de Comptes.
6.Règim jurídic: Donar compte al Ple del Decret de l’Alcaldia-Presidència de 07/02/2012 sobre modificació de les delegacions conferides per l’Alcalde com a conseqüència de la incorporació de la nova regidora al grup municipal UPIB.
7.Règim jurídic: Donar compte al ple del Decret de l’Alcaldia-Presidència de 07/02/2012 sobre nomenaments de membres de la Junta de Govern local, Règim de Sessions i Nomenament dels Tinents d’Alcalde per incorporació de nova regidora al grup municipal UPIB.
8.Patrimoni: Expedient relatiu a canvi de qualificació jurídica, desafectació, de la parcel·la RD-09b.
9.Interior: Expedient de designació de Representants de la Corporació a Òrgans Col·legiats.
10.InteriorExpedient sobre reconeixement pel Ple de la dedicació exclusiva amb dret a retribució del Segon Tinent d’Alcalde, En Josep Enric Alcàcer i Asensi.
11.Personal: Expedient d’atorgament de subvencions sanitàries al personal al servei de l’Entitat Local.
12.PersonalExpedient relatiu a reconeixement de compatibilitat del treballador públic En Jose Luís Martínez Moreno amb activitat privada.
13.Hisenda: Expedient relatiu a donar compte d’informe 1/12 de la Intervenció i Tresoreria Municipals (4t trimestre de 2011) en compliment de la Llei 15/2010 de 5 de juliol de modificació de la Llei 3/2004 de desembre per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
14.Hisenda: Expedient d’aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit nº 2/2012.
15.Urbanisme: Expedient sobre aprovació i adjudicació del PAI de la UE en sòl urbà delimitat ex novo carrer Massa-rojos del Pla General de Bétera.
16.Urbanisme: Expedient d’Intervenció Gestora de l’Administració amb requeriment de dictamen del Consell Superior de Territori i Urbanisme en relació amb el PAI de les illes de cases CJ-092 a CJ-095 redelimitades amb la UE en sòl urbà La Clotxa del Sec sud del Pla General de Bétera.
17.Règim Jurídic: Suggeriments i preguntes.